Vedtægter


Vedtægter for Alle Tiders Familieteater

Foreningen Alle Tiders Familieteater har følgende vedtægter:

§1.

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er “Alle Tiders Familieteater” og har hjemsted i Rebild Kommune. Foreningen er stiftet den 1. maj 2003

§2.

Formål:

Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med teater for børn og unge under 18 år i Rebild kommune, ved at formidle dramatik undervisning og teaterproduktion.

§3.

Aktiviteter:

Foreningen virker gennem:

– At arbejde med en årlig teaterforestilling, hvor proces og produkt går hånd i hånd. – At tilrettelægge dramaaktiviteter, til gavn for de unges teatermæssige og personlige udvikling.

– At tilrettelægge de nødvendige aktiviteter for at årets forestilling bliver så stor en succes som muligt, både på og bag ved scenen.

§ 4.

Medlemmer:

Som aktive medlemmer kan optages børn og unge under 18 år fra Rebild Kommune, som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. Optagelsen er dog betinget af, at der er mindst én forældre (eller anden voksen), som ligeledes deltager aktivt i foreningens arbejde i perioden.

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. De voksne medlemmer betaler ikke særskilt kontingent, men deltager gennem barnets/ den unges kontingent.

Som støttemedlemmer kan optages alle, der ønsker at virke for foreningens formål. Støttemedlemmerne betaler et mindre kontingent, som ligeledes fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemmer optages for én sæson ad gangen.

§5.

Økonomi:

Midler til foreningens drift tilvejebringes dels gennem kontingenter og bidrag fra enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer og fonde, dels gennem egne indtægter fra arrangementer m.v.

Foreningen kan søge om offentlige tilskud, garantier m.v.

§6.

Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle forældrene/ de voksne til medlemmet, som fremover benævnes som “ forældre til medlemmet”, der har betalt kontingent, har adgang.

Ordinær generalforsamling afholdes senest tre måneder efter seneste forestilling. For det tilfælde, at en forestilling ikke gennemføres, afholdes generalforsamlingen i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse (5-7 personer) .

6. Valg af revisor (1) .

7. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der gerne må være medlem af bestyrelsen

Stemmeret har kun fremmødte forældre til medlemmet. Hvert forældre til medlemmet har kun een stemme, uanset typen af medlemskab. Der kan dog stemmes ved forelæggelse af skriftlig fuldmagt, idet der kun kan afgives indtil tre stemmer ved fuldmagt af en fremmødt forældre til medlemmet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed foretages en ny, skriftlig afstemning. Såfremt der da også er stemmelighed, bortfalder forslaget.

Personvalg skal foregå skriftligt, såfremt 2 medlemmer kræver det.

Generalforsamlingen kan beslutte, at forslag skal sendes til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne.

Alle forældre til medlemmet af foreningen er valgbare til bestyrelsen. Ligeledes er ikke fremmødte forældre til medlemmet af foreningen valgbare, forudsat tilsagn om opstilling foreligger.

Beslutningsreferat udsendes til medlemmerne senest to måneder efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne ønsker dette. Der indkaldes i henhold til § 6.

§7.

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer..

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitutionen meddeles forældrene til medlemmerne samtidigt med udsendelse af beslutningsreferat. Valg til bestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Der forsøges at tage højde for at ikke alle medlemmer skiftes ud på samme tid grundet genvalg periode eller at børnene går ud af folkeskolen.

 

Bestyrelsen kan blandt forældrene til medlemmerne nedsætte udvalg til bestemte hverv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ikke aflønnet, men kan opnå godtgørelse for dokumenterede udgifter i forbindelse med udførelse af bestyrelseshverv.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.

Bestyrelsen har til opgave over for generalforsamlingen:

– At påse, at foreningens drift og virke udføres i overensstemmelse med foreningens formål, – at nedsætte eller godkende sammensætningen af og opgaverne for udvalg og arbejdsgrupper, der skønnes hensigtsmæssige for aktiviteterne i foreningen, – at varetage den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder. Protokollen er tilgængelig for forældrene til medlemmerne på forespørgsel.

§8.

Regnskab og budget:

Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor.

Bestyrelsen udfærdiger budgetter og regnskab over foreningens samlede virksomhed og for de enkelte aktiviteter. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Overskud af foreningens aktiviteter skal anvendes i overensstemmelse med dens formål. §9.

Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

I forhold til økonomiske transaktioner tegnes foreningen af kassereren, som står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

§10.

Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Der kræves et flertal på 2/3 af de tilstedeværende forældre til medlemmerne på en generalforsamling til vedtagelse

§11.

Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan finde sted, når den vedtages med to tredjedels majoritet af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, hvorledes foreningens midler

skal disponeres.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13/1-2023