Vedtægter


Vedtægter for Alle Tiders Familieteater 2015

Foreningen Alle Tiders Familieteater har følgende vedtægter:

§1.

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er “Alle Tiders Familieteater” og har hjemsted i Rebild Kommune. Foreningen er stiftet den 1. maj 2003

§2.

Formål:

Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med teater for børn og unge under 18 år i Rebild kommune, ved at formidle dramatikundervisning og teaterproduktion.

§3.

Aktiviteter:

Foreningen virker gennem:

 • At arbejde med en årlig teaterforestilling, hvor proces og produkt går hånd i hånd.
 • At tilrettelægge dramaaktiviteter, til gavn for de unges teatermæssige og personlige udvikling.
 • At tilrettelægge de nødvendige aktiviteter for at årets forestilling bliver så stor en succes som muligt, både på og bag ved scenen.

§ 4.

Medlemmer:

Som aktive medlemmer kan optages børn og unge under 18 år fra Rebild Kommune, som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. Optagelsen er dog betinget af, at der er mindst én forældre (eller anden voksen), som ligeledes deltager aktivt i foreningens arbejde i perioden. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. De voksne medlemmer betaler ikke særskilt kontingent, men deltager gennem barnets/ den unges kontingent. Som støttemedlemmer kan optages alle, der ønsker at virke for foreningens formål. Støttemedlemmerne betaler et mindre kontingent, som ligeledes fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer optages for én sæson ad gangen.

§5.

Økonomi:

Midler til foreningens drift tilvejebringes dels gennem kontingenter og bidrag fra enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer og fonde, dels gennem egne indtægter fra arrangementer m.v. Foreningen kan søge om offentlige tilskud, garantier m.v.

§6.

Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang. Ordinær generalforsamling afholdes senest tre måneder efter seneste forestilling. For det tilfælde, at en forestilling ikke gennemføres, afholdes generalforsamlingen i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse (6 personer) og 1 suppleant.
 6. Valg af revisor (1) og suppleant (1).
 7. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. Stemmeret har kun fremmødte medlemmer, og medlemmer, der er myndige. Hvert medlem har kun een stemme, uanset typen af medlemskab. Der kan dog stemmes ved forelæggelse af skriftlig fuldmagt, idet der kun kan afgives indtil tre stemmer ved fuldmagt af et fremmødt medlem. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages en ny, skriftlig afstemning. Såfremt der da også er stemmelighed, bortfalder forslaget. Personvalg skal foregå skriftligt, såfremt 2 medlemmer kræver det. Generalforsamlingen kan beslutte, at forslag skal sendes til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. Alle personligt myndige medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen. Ligeledes er ikke fremmødte medlemmer af foreningen valgbare, forudsat tilsagn om opstilling foreligger. Beslutningsreferat udsendes til medlemmerne senest to måneder efter generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne ønsker dette. Der indkaldes i henhold til § 6.

§7.

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, og evt. 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitutionen meddeles medlemmerne samtidigt med udsendelse af beslutningsreferat. Valg til bestyrelsen gælder for to år. Der afgår tre personer ulige år og tre personer lige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges for ét år af gangen. Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte udvalg til bestemte hverv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ikke aflønnet, men kan opnå godtgørelse for dokumenterede udgifter i forbindelse med udførelse af bestyrelseshverv. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler. Bestyrelsen har til opgave over for generalforsamlingen:

 • At påse, at foreningens drift og virke udføres i overensstemmelse med foreningens formål,
 • at nedsætte eller godkende sammensætningen af og opgaverne for udvalg og arbejdsgrupper, der skønnes hensigtsmæssige for aktiviteterne i foreningen,
 • at varetage den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder. Protokollen er tilgængelig for medlemmerne.

§8.

Regnskab og budget:

Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor. Bestyrelsen udfærdiger budgetter og regnskab over foreningens samlede virksomhed og for de enkelte aktiviteter. Udbetaling af foreningens driftsmidler anvises af formand og kasserer. Overskud af foreningens aktiviteter skal anvendes i overensstemmelse med dens formål.

§9.

Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Der kræves et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling til vedtagelse

§10.

Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan finde sted, når den vedtages med to tredjedels majoritet af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, hvorledes foreningens midler skal disponeres.  


Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 2015 og træder i kraft fra samme dato. Alle Tiders Familieteaters bestyrelse pr. 30. januar 2015: Bodil Frandsen Tine McCulloch Gitte Elmstrøm Lotte Larsen Bjarne Nielsen Lena Lyhne Sørensen Jens Lindberg (suppleant)